Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Regulamin sklepu internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin okresla zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawce.
2. Regulamin udostepniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umozliwiajacy Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tresci.
 
DEFINICJE
 
Terminy uzyte w Regulaminie oznaczaja:
1. Sprzedawca - MAGMA s.c. Jaroslaw i Mateusz Typanscy z siedziba w JAROCINIE (63-200) przy ul. Brzozowej 19, posiadajacy numer identyfikacji podatkowej NIP: 6172205547, dzialajacy na podstawie umowy spólki cywilnej, który prowadzac dzialalnosc gospodarcza, dokonuje w ramach Sklepu sprzedazy towarów lub swiadczenia uslug.
2. Sklep - zbiór stron internetowych i narzedzi informatycznych (serwis internetowy) zarzadzanych przez Sprzedawce i pozwalajacych Nabywcom na zawieranie Umów sprzedazy lub Umów o swiadczenie uslug, dostepny w domenie internetowej: magma.sklep.pl.
3. Nabywca - Uzytkownik, który w ramach Sklepu zawarl Umowe sprzedazy lub Umowe o swiadczenie uslug.
4. Umowa sprzedazy - umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikajacych z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiedzy Sprzedawca a Nabywca, której przedmiotem jest sprzedaz Nabywcy rzeczy.
5. Umowa o swiadczenie uslug - umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikajacych z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiedzy Sprzedawca a Nabywca, której przedmiotem jest swiadczenie przez Sprzedawce na rzecz Nabywcy uslugi lub uslug.
6. Umowa - obejmuje Umowe sprzedazy oraz Umowe o swiadczenie uslug.
7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materialy - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjecia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Uzytkownik - uzytkownik Internetu, korzystajacy ze Sklepu, nabywajacy lub zamierzajacy nabyc towary lub uslugi prezentowane przez Sprzedawce za posrednictwem Sklepu.
 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 
1. Nabywca bedacy osoba fizyczna moze korzystac ze Sklepu pod warunkiem posiadania pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych.
2. Nabywca nie bedacy osoba fizyczna moze korzystac ze Sklepu za posrednictwem osób upowaznionych do dzialania w jego imieniu, z uwzglednieniem postanowien zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3. Nabywca moze korzystac ze Sklepu za posrednictwem urzadzen komunikujacych sie z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przegladarki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywce nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepelnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywce warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywce nie moga naruszac przepisów aktualnie obowiazujacego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Wykorzystywanie przez Nabywce nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materialów oraz innych niz Materialy skladników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz ukladu i kompozycji Sklepu - tzw. layout) jest zabronione za wyjatkiem sytuacji wyraznie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów wlasnosci przemyslowej jest mozliwe na podstawie wyraznej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub uslug). Sprzedawca informuje, iz przysluguje mu prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako caloksztalt rozwiazan funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywce jakichkolwiek dzialan zmierzajacych do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególnosci na stronach internetowych i w domenach internetowych powiazanych z Nabywca.
6. Uzytkownik zobowiazany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasla dostepu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 
REJESTRACJA W SKLEPIE
 
1. Umowe moga zawierac zarówno Nabywcy po zarejestrowaniu sie w Sklepie, jak i Nabywcy bez rejestracji w Sklepie.
2. Rejestracja w Sklepie wymaga spelnienia lacznie nastepujacych warunków:
o zalogowania sie w Sklepie z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostepnego na stronie internetowej Sklepu,
o akceptacji Regulaminu.
3. Zawarcie umowy przez Nabywce bez rejestracji w Sklepie równiez wymaga akceptacji Regulaminu.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowosci prawnej, rejestracji w Sklepie a takze wszystkich dalszych czynnosci tego podmiotu w Sklepie, moze dokonac wylacznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynnosci zwiazanych z rejestracja oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiazków tego podmiotu jako Nabywcy. Sprzedawca moze zadac uwiarygodnienia przez osobe skladajaca zamówienie w imieniu Nabywcy umocowania do dzialania w jego imieniu poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.
5. Sprzedawca moze zadac uwiarygodnienia przez Nabywce jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizowac przed kolejnym zakupem, korzystajac z odpowiedniego formularza dostepnego w Sklepie.
7. Z chwila rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiace zbiór zasobów, w którym gromadzone sa informacje o Nabywcy oraz o jego dzialaniach w ramach Sklepu w zwiazku z zawieranymi Umowami.
 
SKLADANIE ZAMÓWIEN W SKLEPIE - ZAWARCIE UMOWY
 
1. Nabywca ma mozliwosc dokonywania zamówien w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzezeniem pozostalych postanowien Regulaminu, w szczególnosci postanowien dotyczacych przerw technicznych.
2. Przed zlozeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usluge, które zamierza nabyc. Wirtualny koszyk jest narzedziem umozliwiajacym Nabywcy agregacje wybranych towarów/uslug przed ich zakupem, przeliczanie wartosci towarów/uslug zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/uslug, przed dokonaniem ostatecznego wyboru towarów/uslug przeznaczonych do zakupu, Nabywca moze dowolnie zarzadzac zawartoscia koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/uslug lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów/uslug przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego sluzacego do skladania zamówien w Sklepie. Formularz skladania zamówienia moze byc zlozony z formularzy skladowych, sluzacych do okreslenia:
o adresu dostawy,
o sposobu dostawy,
o sposobu dokonania platnosci za towar/usluge
o formy dokumentu stanowiacego dowód zakupu (paragon czy faktura VAT).
4. Nabywca okresla adres dostawy poprzez wypelnienie - wedlug wyboru Nabywcy - formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usluga bedzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu.
5. Zlozenie zamówienia stanowi oferte w rozumieniu kodeksu cywilnego, zlozona przez Nabywce Sprzedawcy, która wiaze Nabywce od momentu potwierdzenia przez Sprzedawce jej otrzymania, o którym mowa w zd. 1 punktu 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostalo zlozone prawidlowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawce, iz zamówienie zostalo zlozone nieprawidlowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywce.
6. Niezwlocznie po zlozeniu prawidlowego zamówienia, Sprzedawca przesyla Nabywcy informacje o przyjeciu zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy skladaniu zamówienia lub podczas rejestracji oraz wymagane przepisami prawa pouczenia o przyslugujacych Nabywcy uprawnieniach. Z momentem przeslania Nabywcy ww. informacji o przyjeciu zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.
7. W przypadku Umowy o swiadczenie uslug Sprzedawca powiadomi Nabywce o minimalnym okresie, na jaki moze byc zawarta Umowa, jesli dotyczyc ona bedzie swiadczenia terminowego o charakterze ciaglym.
 
PLATNOSC
 
1. Platnosci za nabyte w Sklepie przez Nabywce towary lub zamówione uslugi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane sa za pomoca narzedzi platniczych udostepnianych w Sklepie oraz na zasadach okreslonych przez Sprzedawce.
2. Wszystkie ceny w Sklepie sa cenami netto. Koszty dostawy towaru/uslugi do Uzytkownika podane sa oddzielnie.
3. Uzytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia uslugi wedlug cen oraz wysokosci kosztów dostawy obowiazujacych w chwili zlozenia zamówienia. Wysokosc kosztów dostawy uzalezniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywce.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokosci kosztów dostawy, w szczególnosci w przypadku zmiany cenników uslug swiadczonych przez podmioty realizujace dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zawartych Umów, tj. zamówien juz realizowanych.
 
DOSTAWA
 
1. Dostawa nastepuje na adres wskazany przez Nabywce. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panstw Unii Europejskiej.
2. Jezeli sprzedawca nie moze spelnic swiadczenia z powodu braku dostepnosci towaru lub uslugi, Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie niezwlocznie. W przypadku oplacenia zamówienia przez Nabywce, a niezrealizowania go przez Sprzedawce, uiszczona kwota zostanie Nabywcy niezwlocznie zwrócona.
3. W przypadku przejsciowej niemoznosci spelnienia swiadczenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo, pod warunkiem uzyskania wyraznej zgody Nabywcy, do spelnienia
swiadczen zastepczych, odpowiadajacych jakosci i przeznaczeniu swiadczenia pierwotnie zamówieniowego, za te sama cene lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
4. Nabywca powinien dokonac sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesylki i w obecnosci przedstawiciela podmiotu realizujacego dostawe (kurier, operator pocztowy, etc.).
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn lezacych po stronie Nabywcy - np. wskutek wskazania nieprawidlowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umozliwi Nabywcy w miare mozliwosci odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba ze strony uzgodnia inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 
Polityka Prywatnosci
 
Postanowienia ogólne
 
1.      Niniejsza polityka prywatnosci okresla zasady ochrony informacji poufnych dotyczacych Uzytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzacy Sklep zwany dalej Sprzedawca; tj.  MAGMA s.c. Jaroslaw i Mateusz Typanscy z siedziba w Jarocinie. Przetwarzanie odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i ustawy o swiadczeniach droga elektroniczna oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajduja definicje ujete w Regulaminie Sklepu.

 3. Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

Administratorem Państwa danych jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, REGON 360083620, NIP:6172205547.
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19,  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych informuje, że:

Celem zbierania danych jest usługa sprzedaży towarów przez sklepy internetowe należące do MAGMA sp. c. oraz dostawa pod adres wskazany przez klienta.
Każdemu klientowi przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy .
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie powyższej umowy.
Dane udostępnione przez klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (kurierzy, biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania,serwis gwarancyjny urządzeń). Odbiorcami danych będą  instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez korzystającego ze sklepu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe Klienta  będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo - rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 

4. Prowadzac sklep internetowy Sprzedawca doklada szczególnych staran w celu ochrony praw Uzytkowników, w szczególnosci w zakresie ochrony prywatnosci i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczacych Uzytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Uzytkowników) sa nalezycie zabezpieczane, a formularze internetowe sluzace do sluzace do przesylania tych informacji sa chronione protokolem bezpieczenstwa SSL, dzieki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzajac dane osobowe Uzytkowników Sprzedawca zwraca szczególna uwage na to, aby dane te byly chronione przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujacych przepisów prawa oraz ich zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem

 
Dane osobowe

 

1.      Podczas korzystania ze Sklepu, Uzytkownik moze zostac poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególnosci:

o    podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysylkowe)

o    przy wyrazeniu checi otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)

o    przy skladaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysylkowe)

2.      W przypadku danych osobowych Uzytkowników, bedacych osobami fizycznymi i podajacych swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu, podmiotem zbierajacym te dane osobowe jest CHH POLSKA DAWID IDZIAK, z siedziba w ul. Wschodnia 13A/4 PL-41-707 Ruda Slaska. CHH POSLSKA DAWID IDZIAK zbiera dane Uzytkowników na zlecenie Sprzedawcy, w celu przekazania tych danych niezwlocznie po ich zebraniu Sprzedawcy na potrzeby prowadzenia Sklepu.

3.      Dane osobowe Nabywców, niezbedne do zrealizowania dostawy, sa przekazywane podmiotom realizujacym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/uslugi do Nabywcy.

 
Mailing

 

1.      Uzytkownicy maja mozliwosc otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Moga to byc np. informacje o promocjach czy nowosciach w Sklepie.

    Aby otrzymywac mailing nalezy wyrazic zgode na przesylanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Uzytkownik moze w dowolnym momencie odwolac zgode na otrzymywanie informacji handlowej równiez przez wyslanie odpowiedzi na newsletter z informacja o zaprzestaniu wysylania mailingu.
    Sprzedawca doklada staran, by wiadomosci w ramach mailingu byly wysylane nie czesciej, niz to konieczne i by nie obciazaly skrzynki poczty elektronicznej Uzytkownika.

 
Newsletter

 

1.      W przypadku udostepnienia w Sklepie uslugi przesylania newslettera, Uzytkownicy nie bedacy Nabywcami (Uzytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), moga z tej uslugi skorzystac, wypelniajac formularz subskrypcji newslettera, dostepny na stronach internetowych Sklepu i wyrazajac zgode na przesylanie informacji handlowych.

    Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest mozliwa poprzez wypelnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak równiez przez wyslanie odpowiedzi na newsletter z informacja o zaprzestaniu wysylania newslettera.

Ciasteczka (cookies)

 

1.      Do obslugi transakcji w Sklepie Sprzedawca uzywa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, ze pliki cookies nie przechowuja zadnych danych pozwalajacych na identyfikacje konkretnej osoby. Uzytkownik moze w kazdej chwili wylaczyc w swojej przegladarce internetowej obsluge cookies, moze to jednak utrudnic korzystanie ze Sklepu.

2.      Pliki "Cookies" popularnie zwane "ciasteczkami" uzywane sa w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Wykorzystane sa równiez w celu gromadzenia danych statystycznych, które umozliwiaja identyfikowac sposób korzystania uzytkowników ze stron internetowych. Ulatwia to mozliwosci pózniejszego ulepszania struktury i zawartosci strony internetowej, z wylaczeniem personalnej identyfikacji uzytkownika. Dane osobowe gromadzone przy uzyciu plików "cookies" zbierane sa wylacznie w celu wykonywania okreslonych funkcji i aktywnosci na rzecz uzytkownika. Te dane sa zaszyfrowane w sposób uniemozliwiajacy dostep do nich osobom nieuprawnionym.

"Cookies" to pliki tekstowe, dane informatyczne archiwizowane w urzadzeniach uzytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umozliwiaja m.in. zidentyfikowac rodzaj urzadzenia uzytkownika i wyswietlac strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki "Cookies" zawieraja najczesciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urzadzeniu uzytkownika oraz wlasny unikatowy identyfikator.

 Stosowane sa "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stale. "Cookies" sesyjne funkcjonuja na urzadzeniu uzytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wylaczenia przegladarki internetowej. "Cookies" stale przechowywane sa przez zdefiniowany czas, który okreslany jest parametr zawarty w pliku "cookies" - uzytkownik dysponuje mozliwoscia ich recznego usuniecia. "Cookies" wkorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegaja ich wlasnej polityce prywatnosci.

Programy wykorzystywane do przegladania stron WWW domyslnie dopuszczaja umieszczanie plików "cookies" na urzadzeniu koncowym. Uzytkownik moze wykonac wlasciwej konfiguracji przegladarki, aby zablokowac automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskac kazdorazowa informacje o przeslaniu pliku na urzadzenie uzytkownika. Informacje dotyczace obslugi plików "cookies" oraz mozliwosci ich konfiguracjach dostepne sa w ustawieniach przegladarki. Zakres poziomu ograniczen dotyczacy stosowania plików "cookies" moze wplynac na dostepnosc i funkcjonowanie oferowane na stronie internetowej, az do zablokowania mozliwosci jej prawidlowego uzytkowania.

 
 
POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc wobec Nabywcy, jezeli rzecz sprzedana jest obarczona wadami fizycznymi lub prawnymi (rekojmia).
2. Nabywca moze skladac Sprzedawcy reklamacje dotyczace przedmiotu Umowy.
3. Reklamacje mozna skladac za pomoca formularza reklamacji / gwarancji dostepnego w Sklepie lub oswiadczenia w zwyklej w formie pisemnej, przesylajac je poczta, faksem lub poczta elektroniczna na adres pocztowy lub mailowy. Poprawnie zlozona reklamacja powinna zawierac co najmniej:
o imie, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
o date zawarcia Umowy stanowiacej podstawe reklamacji,
o przedmiot reklamacji, ze wskazaniem zadania Nabywcy,
o wszelkie okolicznosci uzasadniajace reklamacje,
o paragon lub fakture potwierdzajaca zakup.
4. Sprzedawca moze odmówic rozpoznania reklamacji, jesli wskazane przez Nabywce dane nie beda wystarczajace do rozpatrzenia reklamacji, tj. do ustalenia towaru i Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umozliwiajacych kontakt z Nabywca. W pierwszych dwóch przypadkach Sprzedawca zwróci sie niezwlocznie do Nabywcy o uzupelnienie danych. W razie nieuzupelnienia ww. danych reklamacja nie zostanie rozpoznana.
5. Reklamacja powinna zostac rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawce zlozonej reklamacji.
6. O rozstrzygnieciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 dni droga poczty elektronicznej badz poczty tradycyjnej.
7. Sprzedawca informuje Klientów bedacych Konsumentami o mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen. Zasady skorzystania z tych rozwiazan mozna znalezc na stronach internetowych lub w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasadowego rozpatrywania sporów. Podmiotami uprawnionymi moga byc m.in. wlasciwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista znajduje sie na stronie internetowej UOKiK (Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje równiez, ze pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostepna jest platforma ODR, bedaca platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami na szczeblu unijnym.
8. Pozostale informacje dotyczace przyslugiwania uprawnien z rekojmi, skladania i rozpatrywania reklamacji znajduja sie w oknie rekojmia/gwarancja.
 
ODSTAPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
 
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Nabywca bedacy konsumentem moze odstapic od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzezeniem ust. 2 i 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyla uslugi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o swiadczenie uslug. Do zachowania tego terminu wystarczy wyslanie przed jego uplywem oswiadczenia o odstapieniu za posrednictwem poczty, faksem lub poczta elektroniczna. W razie odstapienia od Umowy, Umowa uwazana jest za niezawarta.
2. Sprzedawca ma obowiazek niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Nabywcy bedacego konsumentem o odstapieniu od umowy, zwrócic Nabywcy wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzezeniem, iz jezeli konsument wybral sposób dostarczenia rzeczy inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl Nabywca, chyba ze Nabywca wyraznie zgodzi sie na inny sposób zwrotu, który nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami.
4. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywce dowodu jego odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
5. Nabywca winien zwrócic Sprzedawcy towar niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia, w którym odstapil od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie towaru przed jego uplywem. Bezposrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Nabywca.
6. Nabywca ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci towaru bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
1. Pozostale informacje dotyczace zasad odstepowania od umowy znajduja sie w oknie odstapienie od umowy.
2. W przypadku zawieranych przez Sprzedawce z Nabywca bedacym konsumentem Umów o swiadczenie uslug, których czas trwania nie jest oznaczony, kazda ze stron moze ja wypowiedziec bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesiecznego, chyba ze strony uzgodnily krótszy termin wypowiedzenia.
 
PRZERWY TECHNICZNE
 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostepie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalnosci Sklepu. Jednoczesnie Sprzedawca zobowiazuje sie do dolozenia wszelkich staran, by wspomniane przerwy odbywaly sie w godzinach nocnych i trwaly jak najkrócej.
 
POSTANOWIENIA KONCOWE
 
1. Wszelkie zmiany Regulaminu nie maja zastosowania do Umów zawartych przed ich dokonaniem. W przypadku zawierania Umowy po dokonaniu zmiany Regulaminu przez zarejestrowanego Nabywce, zostanie on poproszony o akceptacje Regulaminu w jego nowej wersji przy okazji skladania kolejnego zamówienia. Ponadto Nabywcy, którzy skladaja zamówienie, nie bedac zarejestrowanym w Sklepie, kazdorazowo beda proszeni o akceptacje Regulaminu w wersji aktualnie obowiazujacej.
2. Zamawiajacy dokonujacy zakupu w Sklepie magma.sklep.pl, wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep - tj. HH Polska Dawid Idziak., z siedziba w ul. Wschodniej 13A PL-41-707 Ruda Slaska wylacznie w celu wysylania do niego zapytan dotyczacych badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiazujacego prawa polskiego, a w szczególnosci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, a takze ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiedzy stronami rozstrzygane sa przez sad powszechny wlasciwy zgodnie z kodeksem postepowania cywilnego.
4. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowia oferty w  rozumieniu kodeksu cywilnego i nie przedstawiaja stanów magazynowych Sklepu, lecz stanowia jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art.71kc). Klient, przesylajac do Sklepu zamówienie, sklada oferte zawarcia umowy sprzedazy zamawianych produktów ze Sklepem, a dopiero wyslane przez Sklep potwierdzenie przyjecia zamówienia na adres e-mail Klienta stanowi oswiadczenie o przyjeciu Jego oferty - (moment zawarcia umowy sprzedazy).
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1.10.2015r.