Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę (tj. e-magma.pl).

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Każdy Użytkownik dokonujący zakupu produktów lub usług oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonu: +48 504-107-303, +48 508-257-785, +48 516-521-730 (godziny pracy Sklepu 7-15 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Nabywca),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej – handel@e-magma.pl.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a)       Sprzedawca – MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w JAROCINIE (63-200) przy ul. Brzozowej 19, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6172205547, działający na podstawie umowy spółki cywilnej, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

b)      Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: magma.sklep.pl.

c)       Nabywca – Użytkownik, będący osobą fizyczna, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zawiera Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu. Nabywcą jest także osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, zawierająca Umowę sprzedaży lub Umowę świadczenia usług w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

d)      Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Nabywcy rzeczy.

e)       Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

f)        Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

g)       Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

h)      Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

i)         Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Sprzedawca informuje, iż przysługuje mu prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

·         podłączenie do Internetu,

·         poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

·         aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

·         włączona obsługa Cookies i Java Script

·         program do odczytu plików formatu PDF.

W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury zawierania Umowy.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do produktów.

Użytkownik może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Użytkownik wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Użytkownik jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: e-magma@e-magma.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.

Umowę mogą zawierać zarówno Nabywcy po zarejestrowaniu się w Sklepie, jak i Nabywcy bez rejestracji w Sklepie.

Rejestracja w Sklepie oraz zawarcie umowy przez Nabywcę bez rejestracji w Sklepie wymagają akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez osobę składającą zamówienie w imieniu Nabywcy umocowania do działania w jego imieniu poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez okazanie Sprzedawcy odpowiednich dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Użytkownika.

W celu usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: e-magma@e-magma.pl z podaniem  danych identyfikujących Użytkownika aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowej Umowy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

Wysłane przez Sklep potwierdzenie zawarcia Umowy na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej.

 

Użytkownik dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy zawieraniu Umowy, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument. Ocena czy Użytkownik będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Użytkownika złożone w toku zawierania Umowy.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług, przed dokonaniem ostatecznego wyboru towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

·         adresu dostawy,

·         sposobu dostawy,

·         sposobu dokonania płatności za towar/usługę

·         formy dokumentu stanowiącego dowód zakupu (paragon czy faktura VAT).

Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Niezwłocznie po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji oraz wymagane przepisami prawa pouczenia o przysługujących Nabywcy uprawnieniach.

PŁATNOŚĆ

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierają podatku VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Użytkownikowi przez w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu zamówienia.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Użytkownika co do sposobu dostawy, przy zawieraniu Umowy. 

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zawarcia Umowy i zaakceptowanym uprzednio przez Użytkownika, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy.

DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności towaru lub usługi, Nabywca zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie. W przypadku opłacenia zamówienia przez Nabywcę, a niezrealizowania go przez Sprzedawcę, uiszczona kwota zostanie Nabywcy niezwłocznie zwrócona.

W przypadku przejściowej niemożności spełnienia świadczenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo, pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Nabywcy, do spełnienia świadczeń zastępczych, odpowiadających jakości i przeznaczeniu świadczenia pierwotnie zamówieniowego, za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.

Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.

Sklep zobowiązany jest również do wydania przedmiotu Umowy zgodnego z umową. Przedmiot Umowy jest zgodny z umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem w ramach zawartej umowy. Dodatkowo, przedmiot Umowy musi nadawać się do typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku przedmiotów z elementami cyfrowymi także umówioną kompatybilność oraz być dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.

Sklep odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu przedmiotu Umowy.

Użytkownik może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu przedmiotu Umowy przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Użytkownik może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany przedmiotu Umowy na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na e-magma@e-magma.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.

Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient nie ponosi kosztów odesłania wadliwego Towaru do Sklepu.

Jeżeli Sklep:

                     odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;

                     wada występuje pomimo prób jej usunięcia;

                     wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;

                     Sklep oświadczył Użytkownikowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

W takim przypadku Użytkownik może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Użytkownika w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty, faksem lub pocztą elektroniczną. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Nabywca winien zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Nabywca.

Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest/są:

• świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

• rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

W przypadku zawieranych przez Sprzedawcę z Nabywcą będącym konsumentem Umów o świadczenie usług, których czas trwania nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich dokonaniem. W przypadku zawierania Umowy po dokonaniu zmiany Regulaminu przez zarejestrowanego Nabywcę, zostanie on poproszony o akceptację Regulaminu w jego nowej wersji przy okazji składania kolejnego zamówienia. Ponadto Nabywcy, którzy składają zamówienie, nie będąc zarejestrowanym w Sklepie, każdorazowo będą proszeni o akceptację Regulaminu w wersji aktualnie obowiązującej.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

Na każdy sprzedany przez nas produkt wystawiana jest faktura VAT, elektroniczna faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Elektroniczna faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną, natomiast tradycyjna faktura VAT wraz z dostawą towaru.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów przez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia na stronie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zarejestrowani Klienci mają prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni od ogłoszenia, w przypadku braku zgody na wprowadzane zmiany. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość, data................

.............................................

.............................................

.............................................

Imię i nazwisko, adres, telefon

 

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

- …..............................................

 

- ................................................

 

 

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

Umowa dotyczy zamówienia nr ...................................................

 

Data odbioru towaru..................................................................

 

Numer konta bankowego (na który nastąpi zwrot płatności):

...........................................................................................................

 

 

..........................................

Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta