Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Rękojmia / Gwarancja

Rękojmia i gwarancja

 

RĘKOJMIA

 

Jesteśmy zobowiązani do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.

 

Przedmiot Umowy jest zgodny z umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem w ramach zawartej umowy.

Dodatkowo, przedmiot Umowy musi nadawać się do typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku przedmiotów z elementami cyfrowymi także umówioną kompatybilność oraz być dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.

 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. np. wtedy, gdy rzecz:

·         nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

·         nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnialiśmy,

·         nie nadaje się do celu, jeżeli poinformowali nas o nim Państwo przy zawarciu umowy, a my nie zgłosiliśmy zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

·         została Państwu wydana w stanie niezupełnym.

Z wadą prawną mielibyśmy z kolei do czynienia wtedy, jeżeli rzecz sprzedana stanowiłaby własność osoby trzeciej albo jeżeli byłaby obciążona prawem osoby trzeciej.

 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli istniały one w chwili dostarczenia Państwu rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili jej dostarczenia.

 

Nasza odpowiedzialność trwa przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu przedmiotu Umowy i dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

 

Możecie Państwo złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu przedmiotu Umowy przez nas lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.

 

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, możecie Państwo złożyć reklamację i poinformować nas o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domagacie się naprawy, wymiany przedmiotu Umowy na nowy.

 

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na e-magma@e-magma.pl lub w formie pisemnej na nasz adres.

 

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmiemy stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformujemy Państwo o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji  zawiadomimy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nie ponosicie Państwo kosztów odesłania wadliwego towaru do Sklepu.

 Jeżeli:

• odmówimy naprawy lub wymiany towaru, lub nie doprowadzimy go do stanu zgodności z umową;

• wada występuje pomimo prób jej usunięcia;

• wada towaru jest zbyt istotna, by towar dało się naprawić;

• oświadczymy Państwu lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.

 

W takim przypadku możecie się Państwo domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

 

Jeśli wybierzecie odstąpienie od umowy, wszystkie dokonane przez Państwo płatności, w tym koszty dostawy, zostaną wam zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że w sposób wyraźny złożycie Państwo przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla Państwa dodatkowych kosztów.

 

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Państwem a nami co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, przysługuje Państwu jako Konsumentowi prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możecie Państwo skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 

GWARANCJA

 

W wielu przypadkach, niezależnie od uprawnień z rękojmi, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji. Jest to możliwe wtedy, gdy produkty posiadają gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub sprzedawcę, obowiązującą na terenie Polski.

 

Szczegółowe warunki i sposób realizowania praw z gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który Nabywca otrzymuje wraz z towarem.

 

Pamiętaj!!!

 

Jeżeli gwarancji udzielił nie Sklep, lecz producent lub importer, to on będzie realizował Państwa prawa wynikające z gwarancji, a Państwo powinni postępować zgodnie z jego wskazaniami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym i zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego art. 577-581, regulującymi warunki realizacji uprawnień z gwarancji.

 

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

 

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia, kiedy rzecz została Państwu wydana.

 

Jeżeli na daną rzecz została udzielona gwarancja, niezależnie od tego, czy przez producenta czy importera, czy przez nasz Sklep, to my wydamy Państwu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 

Jeżeli będą Państwo wykonywali uprawnienia wynikające z gwarancji, powinni Państwo dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, tj. do siedziby naszego Sklepu.

 

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez Państwa, oraz dostarczyć Państwu rzecz na swój koszt do miejsca, do którego obowiązani byli Państwo ją dostarczyć w celu skorzystania z praw płynących z gwarancji.

 

Gwarancja a rękojmia

 

W przypadku udzielenia Państwu gwarancji mogą Państwo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Państwa uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Jak skorzystać z rękojmi /(lub udzielonej przez Sklep!) gwarancji?

·         Do towaru jeśli to możliwe dołącz ksero faktury lub paragonu (jeżeli korzystasz z udzielonej przez Sprzedawcę, nie producenta lub importera!, gwarancji również dokument gwarancyjny, jeśli był dołączony do przesyłki) oraz najlepiej odpowiednio wypełniony formularzu reklamacji/gwarancji – dostępny poniżej.

·         Wskaż, na czym polega wada, kiedy ją odkryłeś i czego się domagasz.

·         Wskaż, czy chcesz skorzystać z uprawnień z rękojmi czy z gwarancji.

·         Najlepiej, aby towar został dostarczony do nas w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeżeli takie posiadał). Towar wraz z ww. dokumentami wyślij na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy, ul. BRZOZOWA 19, 63-200 JAROCIN

·         Jeżeli uważasz, że rozpoznanie Twoich żądań nie będzie wymagało z naszej strony zbadania towaru, możesz go do nas od razu nie wysyłać, lecz jedynie opisać Twój problem (np. do towaru nie została dołączona jakaś część, którą jednak możesz samodzielnie zamontować). My, odpowiadając na Twoje żądanie wskażemy Ci, czy konieczne jest nadesłanie nam towaru.

·         Jeżeli nie podasz nam wszelkich niezbędnych nam danych, niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy i poprosimy o ich uzupełnieni.  Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych. Jeżeli nie będziemy się mogli z Tobą skontaktować, nie będziemy w stanie zrealizować Twoich praw!

·         My ustosunkujemy się do Twoich żądań w terminie 14 dni od ich otrzymania i wyślemy Tobie odpowiedź.

 

 

Sprzedawca informuje Klientów będących Konsumentami lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady skorzystania z tych rozwiązań można znaleźć na stronach internetowych lub w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami uprawnionymi mogą być m.in. właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie internetowej UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma ODR, będąca platformą internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

Pamiętaj!!!

 

W razie wykrycia wady urządzenia nigdy nie użytkuj go dalej.

 W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta dotyczącej tarcz diamentowych i korundowych producent zastrzega, że żądania z gwarancji będą rozpatrywane jedynie przy maksymalnym 10% zużyciu  tarczy, a już nie powyżej tej wartości.

 

BEZPIECZNA DOSTAWA

 

Oferujemy Ci także możliwość bezpiecznej dostawy towaru. Zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Nabywca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

W związku z tym, jeżeli zauważysz, że towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, sporządź proszę protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, możesz w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Jednocześnie w takiej sytuacji napisz do nas, przesyłając nam spisany protokół, towar, w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki na adres naszego sklepu MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy, ul. Brzozowa 19 63-200 JAROCIN. Nowy towar może zostać wysłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

 

Chcemy zapewnić Tobie, jako Kupującemu maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest Twoje zadowolenie nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia!


FORMULARZ REKLAMACJI / GWARANCJI (
należy podkreślić wybraną pozycję) 

NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………DATA ZAMÓWIENIA: ……………………..

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ………………………………………………………….

IMIE I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………….

ADRES: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: …………………………..… EMAIL: …………………………………………...

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

OPIS WADY

DATA WYKRYCIA WADY

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSZĘ O (należy podkreślić wybraną pozycję):

·         NAPRAWĘ TOWARU

·         WYMIANĘ TOWARU NA NOWY

·         ZWROT GOTÓWKI NA RACHUNEK BANKOWY:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………..............

 Numer Rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta: …………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że znane mi są warunki korzystania z uprawnień z rękojmi/gwarancji określone w Regulaminie sklepu bądź dokumencie gwarancyjnym.

 ……………………………………………………

(czytelny podpis Klienta)