Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

magma.sklep.pl & e-magma.pl


§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domenami www.magma.sklep.pl oraz www.e-magma.pl jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (63-200) przy ul. Brzozowej 19, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6172205547 (dalej: „Administrator”).

 2. Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: handel@e-magma.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Ze Sprzedawcą można się kontaktować również pisemnie, pod jego adresem: ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lub pod numerami telefonu: +48 504-107-303, +48 508-257-785, +48 516-521-730 (godziny pracy Serwisu 7-15 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

 4. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.

 5. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.


§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych


 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. wraz z późniejszymi ich nowelizacjami, a na potrzeby dokonania zgłoszenia na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U.UE.L.2022.277.1 z późn. zm.; ,,DSA”) także na podstawie art. art. 3 lit. h DSA.

 2. Administrator może pobierać następujące dane w następujących celach:

  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna

  przetwarzania i okres przechowywania danych

  Okres przechowywania danych

  Zakres przetwarzanych danych

  Wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).

  • przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

  • dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • nazwa firmy,

  • NIP

  Marketing

  bezpośredni

  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).


  Administrator może przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody i przy braku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  • do momentu wycofania zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  • dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  Marketing

  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

  • do momentu wycofania zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  • dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń

  • do momentu, wypisania się z newsletteru.

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  Prowadzenie

  ksiąg rachunkowych

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

  • dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń

  • dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy;

  Dokonanie zwrotu pieniędzy

  Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  • 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • PESEL;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • dane podmiotu gospodarczego.

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

  • dane są przechowywane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy;

  Prowadzenie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług

  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

  • dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń

  • do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych

  • nazwa firmy;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • podzespoły komputerowe,

  • ustawienia,

  • zainstalowane oprogramowanie.

  Rejestracja konta Klienta

  Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

  5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • PESEL;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • dane podmiotu gospodarczego.

  Przesyłanie powiadomień dla Klienta

  Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO)


  Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • PESEL;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • dane podmiotu gospodarczego.

  Zapewnienie obsługi klienta

  Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  • 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • 2 lata po ostatniej aktualizacji zapytania Klienta

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • dane podmiotu gospodarczego,

  Poprawne funkcjonowanie serwisu

  Utrzymanie wydajności Serwisu i jego doskonalenie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • Jak w komórce wyżej,

  • Informacje na temat czynności wykonywanych w serwisie (kliknięcia przycisków, czas wizyt, odczytywane powiadomienia, inne informacje zależne od konkretnego przypadku biznesowego).

  Śledzenie wizyt w serwisie ze względów bezpieczeństwa

  Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • 3 lata

  • ID użytkownika,

  • Adres IP,

  • Przeglądarka,

  • Treści i adresy URL, z którymi łączy się Użytkownik,

  • Data i godzina połączeń.

  Ochrona Klientów przed użyciem ujawnionego hasła do logowania

  Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • Czas konieczny do sprawdzenia hasła przez Administratora

  • ID użytkownika,

  • Hasło Klienta.

  Umożliwienie Klientowi zresetowanie hasła

  Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • dane podmiotu gospodarczego,

  • hasło Klienta,

  • ID użytkownika.

  Nadzorowanie zgodności z regulaminami, umowami, polityką prywatności

  Ochrona i zabezpieczenie serwisu, interesy Klientów, zabezpieczenie bezpieczeństwa Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  • 5 lat po zakończeniu stosunków gospodarczych z Klientem

  • dane dotyczące transakcji,

  • dane podmiotu gospodarczego.

  Rozpatrywanie wniosków dot. danych osobowych,

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

  • Okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy.

  Dostarczanie informacji do organów, odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych instytucji państwowych,

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

  • Okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy.

  Wypełnienie obowiązku prawnego, określonego w art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 DSA polegającego na:

  1. przyjęciu od zgłoszenia na obecność w usłudze hostingu informacji, które zdaniem zgłaszającego stanowią nielegalne treści, w rozumieniu art. art. 3 lit. h DSA;

  2. rozpatrzeniu zgłoszenia;

  3. poinformowaniu o decyzji podjętej w przedmiocie dokonanego zgłoszenia;

  4. poinformowania o możliwości odwołania się od podjętej decyzji, o której mowa w pkt 3).

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

  • Do czasu poinformowania o:

  1) decyzji podjętej przez Administratora w przedmiocie dokonanego zgłoszenia;

  2) możliwości odwołania się od podjętej decyzji, o której mowa w pkt 2).

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy.

  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie,

  w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi

  organami administracji publicznej, w tym także organami ścigania,

  w sprawach dotyczących celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, Administrator zobowiązany do ich przetwarzania.

  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

  • Przez okres trwania takiego obowiązku

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej;

  • numer telefonu;

  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  • NIP;

  • nazwa firmy.

 3. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży/umów o świadczenie usług 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

 4. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Administratora np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na stronie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§ 3 Udostępnianie danych


 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

  1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub

  2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

 2. Dodatkowo dane osobowe usługobiorców i klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, agencje marketingowe, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi oraz operatorowi dostawy produktu) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności, oraz wg. terminu i w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

  • IAI S.A. (siedziba: ul. Madalińskiego 8 PL-70-101 Szczecin) w zakresie zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie Administratora działającym w ramach jej hostingu.

  • CHH POLSKA DAWID IDZIAK (siedziba: ul. Wschodnia 13A/4, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412436997, REGON: 243536790, kontakt@chh.pl) – w celu dostarczenia usług hostingu i w zakresie zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie Administratora działającym w ramach jej hostingu.

 1. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych lub mających stosowne uprawnienia do takiego działania na podstawie bilateralnych umów powierzenia przetwarzania danych między Unią Europejską a danym państwem trzecim, przy tym nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są:

 • Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów WWW, Google Tag manager: służącego do zarządzania skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do witryny lub aplikacji oraz śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników w witrynie WWW, Google Ads służącego do wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,

 • Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla Facebook pixel służącego do śledzenia konwersji z reklam portalu Facebook, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.

 1. Strona Administratora może korzystać z funkcjonalności Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi standardami informatycznymi adresy IP użytkowników odwiedzających stronę Administratora są skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny strony internetowej dla jej użytkowników, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google przy tym nie będzie łączył adresu IP przekazanego w ramach Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć na oficjalnej stronie Google pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners. Ponadto każdy Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących jego korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 2. Administrator udostępniając dane podmiotom trzecim, dokłada wszelkich starań by odbywało się to jedynie do podmiotów spełniających kryteria i wymagania wskazane w ramach art. 46 lub 49 RODO. W stosownych przypadkach Administrator opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku, Administrator nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony.

 3. W zakresie danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, Administrator udostępniając dane podmiotom trzecim, dokłada wszelkich starań by odbywało się to, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 roku, jedynie do podmiotów i organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE - USA” (EU-US Data Privacy Framework). Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA. Przekazywanie danych osobowych z EOG do organizacji, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE – USA” i znajdują się na tej liście, jest możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne. W przypadku jednak, gdy dany importer danych w USA nie przystąpił do programu „Ram ochrony danych UE-USA”, przekazywanie do niego danych osobowych jest możliwe i będzie odbywało się po spełnieniu warunków określonych w art. 46 lub 49 RODO. W takich przypadkach Administrator opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG.


§ 4 Uprawnienia Użytkownika


 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 4. sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej handel@e-magma.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

 2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.


§ 5 Pliki Cookies


 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika - serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

 2. Na stronie www.magma.sklep.pl wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

  Plik cookie

  Domena

  Opis

  Typ

  client

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  basket_id

  magma.sklep.pl

  Ten plik cookie umożliwia korzystanie z koszyka na zakupy. Ten plik cookie służy do zapamiętywania elementów dodanych przez użytkownika do koszyka.

  Inny

  basket_products_count

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  wishes_products_count

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  REGID

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  page_counter

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  toplayerwidgetcounter[12]

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

  monit_token

  .idosell.com

  -

  Inny

  toplayerwidgetcounter[27]

  magma.sklep.pl

  -

  Inny

 3. Na stronie www.e-magma.pl wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

  Plik cookie

  Domena

  Opis

  Typ

  e_magma
  _pl_SESSID
  _bb2384cb500df85e9ce
  0e0930171ddfa9e459a1d

  .e-magma.pl

  -

  Inny

  odwiedziny

  .e-magma.pl

  -

  Inny

  __utma

  .e-magma.pl

  Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu rozróżnienia użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy uruchamiana jest biblioteka JavaScript i nie ma istniejących plików cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  Wydajnościowe

  __utmc

  .e-magma.pl

  Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby umożliwić interoperacyjność z urchin.js, starszą wersją Google Analytics i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb do określania nowych sesji/wizyt. Jest on usuwany, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę.

  Wydajnościowe

  __utmz

  .e-magma.pl

  Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby przechowywać źródło ruchu lub kampanię, za pośrednictwem której odwiedzający dotarł do witryny.

  Wydajnościowe

  __utmt

  .e-magma.pl

  Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby ograniczyć liczbę żądań.

  Wydajnościowe

  __utmb

  .e-magma.pl

  Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu określenia nowych sesji/odwiedzin. Plik cookie __utmb jest tworzony, gdy uruchamiana jest biblioteka JavaScript i nie ma istniejących plików cookie __utma. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  Wydajnościowe

  test_cookie

  .doubleclick.net

  doubleclick.net ustawia ten plik cookie, aby określić, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

  Reklamowe

 4. Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

 5. Pliki „cookies” używane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

  2. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,

  3. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

 1. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:

 1. Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.

 2. Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym - są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że:

- służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,

- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

- służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 1. Pliki „cookies” o charakterze biznesowym - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.

 2. Pliki „cookies” służące konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

 3. Pliki „cookies” służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

 4. Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 5. Pliki „cookies” badające stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

 6. Pliki „cookies” badające procesy zachodzące na stronie - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

 7. Pliki „cookies” obsługujące reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

 8. Pliki „cookies” uzyskujące dostęp do lokalizacji - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

 9. Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

 1. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 2. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

 3. Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

 4. Administrator może stosować internetowe pliki dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie jego usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika.

 5. Administrator informuje, że strona nie reaguje na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track), natomiast użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).

 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 1. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.