Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Administratorem Państwa danych jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, REGON 360083620, NIP:6172205547, podmiot wpisany do CEIDG: ewidencja dla Mateusz Typański prowadzona jest przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 08187/2006, natomiast Jarosław Typański prowadzonej przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 09316/2009.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych i jej późniejszymi nowelizacjami oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.

Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych informuje, że: Celem zbierania danych jest usługa sprzedaży towarów przez sklepy internetowe należące do MAGMA sp. c. oraz dostawa pod adres wskazany przez klienta.

Każdemu klientowi przysługuje, w odniesieniu do danych, prawo do:

a)        dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia (art. 15-21 Rozporządzenia RODO);

b)        cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO);

c)         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie);

d)        sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO;

e)        sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy .

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie powyższej umowy. Dane udostępnione przez klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (kurierzy, biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania, serwis gwarancyjny urządzeń). Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez korzystającego ze sklepu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży/umów o świadczenie usług 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.